Stichting Ambii Parints, RSIN: 862934904, gevestigd aan:

Contactgegevens:
Info@ambiiparints.com

Omgang 40
8471ES Wolvega
+31636200254

Voorzitter en Functionaris gegevensbescherming van Stichting Ambii Parints:

Marjan Borgdorff. Zij is te bereiken via info@ambiiparints.

Secretaris en Penningmeester:

Merel Oostdam. Zij is te bereiken via MMoostdam@ambiiparints.com

Beiden zijn zij vrijwilliger. Zij ontvangen voor deze werkzaamheden geen salariëring, maar maximaal een wettelijke vrijwilligersvergoeding.

Datzelfde geldt voor  eventuele overige vrijwilligers.

Op dit moment wordt de administratieve basis gelegd om in de toekomst een pand te vinden en te kunnen betrekken en om te bouwen tot woonproject. Financieel hebben we (bij gebrek aan inkomsten) nog geen overzicht om te kunnen deponeren.

Ondertussen worden de eerste honden gekocht en getraind. De aankoop en training gebeuren op dit moment bij gebrek aan inkomsten geheel door donaties en vrijwilligerswerk.

Er zal in het komende jaar aanvragen gedaan worden voor subsidies en giften vanuit overheid, kerken en overige instanties en personen. Tevens zal een benefietevent georganiseerd worden en er wordt gezocht naar een bedrijf wat merchandise als T-shirts en Hoodies van de honden wil verkopen, waarvan de opbrengst dan naar de stichting gaat.

Is er eenmaal sprake van een pand, dan betalen de cliënten die wij een woonplek beschikbaar stellen een eigen bijdrage in de kosten. Verwijzing zal doorgaans komen van instanties als hulpverlening, artsen, advocaten, enz.

Mocht er meer vermogen ontstaan als nodig voor het woonproject, dan zal dat vermogen ingezet worden voor een volgend project.

DOELSTELLING:

De stichting stelt zich ten doel het (doen) helpen, ondersteunen, bijstaan en begeleiden van slachtoffers van huiselijk geweld, zulks in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • Het (doen) opzetten van een woonproject met separate kliniek;
 • Het (doen) bieden van een veilige omgeving waar slachtoffers van huiselijk geweld zich gehoord voelen en hun verhaal kwijt kunnen;
 • Het (doen) organiseren van evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten;
 • Het (doen) bieden van informatie over de activiteiten van de stichting, onder andere door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media;
 • Samen te werken met diverse relevante organisaties en instellingen;
 • Het (doen) bieden van advies en/of begeleiding;
 • Het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van het bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.

Veiligheid:

De veiligheid wordt onder andere bewerkstelligt door gebruikmaking van een beschermhond; Odin (Vidar) hebben we uit Zweden gehaald. Hij is een Shiloh Shepherd.

Wij trainen hem tot beschermhond voor slachtoffers van huiselijk geweld. Wij kunnen hem ter beschikking stellen als zij een hoog risico afspraak hebben. Hoog risico omdat zij het eerste jaar na hun scheiding extra risico lopen om aangevallen te worden door hun agressor. Maar ook kunnen zij rustig en veilig met hem wandelen. Odin is niet agressief, maar heeft zijn eigen methoden om te beschermen. Over niet al te lange tijd zal Odin een vriendinnetje krijgen; Gaya. Samen gaan zij zorgen voor meer beschermhonden.

U kunt Odin volgen via zijn eigen Facebook.

De kosten van honden als Odin en Gaya zijn niet onaanzienlijk; de aanschaf, twee jaar opvoeding en training. Het trainen van de honden kost veel geld. Een gemiddelde hulphond kost tussen de € 25.000 en € 40.000. Dit zal zoveel mogelijk worden betaalt uit giften en regelmatige crowdfunding-acties. De meeste mensen zullen niet in de mogelijkheid zijn een vergoeding te betalen. Daarom zal deze service gratis zijn.

Financiën:

De financiering  van de activiteiten van de stichting zal geschieden door:

 • Baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten;
 • Subsidies en/of fondsenwerving en/of crowdfunding;
 • Donaties, sponsorgelden en giften;
 • Schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen;
 • Revenuen van het vermogen;
 • Alle overige bijdragen en inkomsten.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.

Geen van de bestuursleden kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

Bestuursleden krijgen, voor hun in die hoedanigheid verrichtte werkzaamheden, geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een eventuele vrijwilligersvergoeding.

Zakelijk en financiële beheer:

De administratie wordt gedaan door een jongeman met een autistische stoornis met de juiste opleidingen, welke gecontroleerd wordt door een accountantskantoor.

Diversen:

RSIN: 862934904

EMAIL: info@ambiiparints.com

BANK: NL 24 INGB 0006887073